VILLKOR LÅNGSELE TRAFIKÖVNINGSPLATS

Du måste kunna legitimera dig

För att vi med säkerhet ska kunna fastställa din identitet ska fotot på identitetshandlingen vara välliknande. Identitetshandlingen skall vara giltig.

Vi godtar följande identitetshandlingar:

  • SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort
  • tjänstekort utfärdat av svensk statlig myndighet
  • svenskt nationellt identitetskort enligt förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort
  • identitetskort utfärdat av Skatteverket
  • svenskt körkort
  • svenskt EU-pass
  • övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006*
  • pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006

* Övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006: pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.

Följande handlingar godtas inte som identitetshandling:
Utländsk legitimationshandling, svenskt provisoriskt pass, sjömanspass, främlingspass eller diplomatpass.

Språksvårigheter

Riskutbildningen sker i grupp och på svenska. Du ska förstå och tala bra svenska, annars behöver du ta med dig en tolk.
Om du har svårt att följa med i undervisningen kommer läraren att avbryta din utbildning. Då behöver du boka och betala för ett nytt kurstillfälle. Tolken ordnar du själv på egen bekostnad. Tolken behöver inte vara auktoriserad utan kan t ex vara en vän. Tolken ska vara minst 16 år. Den som är tolk kan inte vara elev samtidigt. Endast en elev per tolk. Anmäl att du tar med tolk när du bokar din riskutbildning.

Praktiska moment och värderingsövningar

Under de praktiska momenten blir ni tilldelad en bil, det innebär att du skall vara i slutet av din körkortsutbildning.
Om du inte kan hantera fordonet på ett sätt så att övningarna går att utföra så kommer du inte att bli godkänd. Då får du åka hem och träna upp din körförmåga och återkomma vid ett senare tillfälle och betala en ny avgift. Ni kommer att varva körmomenten med värderingsövningar samt vara i en konsekvenshall. Konsekvenshallen är en utställning om trafiksäkerhet där du får testa hur det känns att krocka och volta med en bil. Vi har även en våg som visar olika krockvåld i olika hastigheter.